Kodris Eğitim Teknolojileri A.Ş hedeflere ve başarılara ulaşmakta en önemli faktörün insan olduğunun farkındadır. İnsanı kaynak olduğu kadar değer olarak görür ve bunu temel ilke olarak edinmiştir. Kodris Eğitim Teknolojileri A.Ş. hedeflerini gerçekleştirmenin gücünü çalışanından dolayısı ile insan kaynaklarından almaktadır. Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın katma değer yaratan çalışan olmasını sağlamak önceliğimizdir.

Şirketimizde işe alım politikaları doğrultusunda istihdam olanakları sağlanır ve çalışanlarımız için kariyer planlamaları yapılır. Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatılır.

Çalışanlarımıza eşit fırsatlar sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur. Şirket içi şeffaf iletişime önem verilir. Şeffaf, eşit ve katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanlar süreçlere dahil edilir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

Çalışanlar için, iş sağlığı ve güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma koşulları sağlanır.